Thau Trộn 041007102

+ Chất liệu: inox

+ Kích thước: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 cm

Danh mục: